Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

จังหวัดบึงกาฬ

 

วิสัยทัศน์

 

สังคมมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สมดุลยั่งยืน

 

 พันธกิจ

๒.๑ มุ่งสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างบริการพื้นฐาน เพื่อการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ทั่วถึง โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)

๒.๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

  ๒.๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน

  ๒.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.๕ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

  ๒.๖ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

เป้าประสงค์รวม

เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ผลผลิตทางการเกษตรมีผลิตภาพสูง

ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น สังคมอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ