Get Adobe Flash player

จังหวัดบึงกาฬ

 

วิสัยทัศน์

 

สังคมมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สมดุลยั่งยืน

 

 พันธกิจ

๒.๑ มุ่งสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างบริการพื้นฐาน เพื่อการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ทั่วถึง โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)

๒.๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

  ๒.๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน

  ๒.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.๕ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

  ๒.๖ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

เป้าประสงค์รวม

เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ผลผลิตทางการเกษตรมีผลิตภาพสูง

ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น สังคมอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ