Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์

"เมืองยางพาราก้าวหน้า เชื่อมโยงการค้าอินโดจีน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีอารยธรรมลุ่มน้ำโขง"

 

พันธกิจ

1.ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร ให้ทันสมัย และสร้างมูลค่าเพิ่ม

2.ปรับโครงสร้างการผลิต แปรรูป และอุตสาหกรรมยางพาราโดยใช้นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก และพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของจังหวัดบึงกาฬ

3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา

4. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ถนน สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๕ การคมนาคมระบบราง และสนามบิน ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศ

5. เตรียมการยกระดับพื้นที่ เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

6. เสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และอาเซียน

7. ยกระดับและพัฒนาจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพเป็นด่านถาวร ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

8. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐาน GAP สำหรับข้าว พืชผัก และผลไม้

9. ส่งเสริมและพัฒนาอาหารปลอดภัย (พืช สัตว์ และประมง)

10. ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ (พืช สัตว์ และประมง) เพื่อให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย

11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงให้ครบวงจร และเกิดการลงทุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

12. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

13.ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข และสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

14. ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด

 

เป้าประสงค์รวม

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและรายได้ต่อหัวประชาชนเพิ่มขึ้น

สังคมเป็นสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ


logo

 ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 (จังหวัดบึงกาฬ)

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]