1.งานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน

 

2.งานทะเบียนที่ดิน

 - ขั้นตอนงานทะเบียนที่ดิน

 - แบบฟอร์มงานทะเบียนที่ดิน

 

3.งานบริการด้านพัฒนาสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

4.งานบริการประกันสังคม

 

5.งานบริการด้านการขนส่ง

- จองคิวอบรมสอบใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail)

- ขั้นตอนงานทะเบียนรถขนส่ง

 

6.งานบริการด้านสาธารณสุข

การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร

- การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร(ต้องผ่านGmp)

- การออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

 

7.งานบริการบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

 

 

 8.งานพัฒนาธุรกิจการค้า

- บริการออนไลน์งานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบึงกาฬ

- บริการข้อมูลงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบึงกาฬ