Get Adobe Flash player

 

 

 ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 
ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 ผู้ต้องการทำบัตร (เตรียมเอกสาร)         รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
บัตรเก่า (กรณีเคยทำบัตร)
ใบแจ้งความ (กรณีบัตรหาย)
เอกสารเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
ใบสำคัญสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
ใบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (บจ1)...ดาวน์โหลด
 หน่วยงานต้นสังกัด    ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
จัดทำบันทึกนำเรื่องเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ       (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       เสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อลงนามบัตร
ออกเลขบัตร/ปี พ.ศ. ที่ออกบัตร
ลงวันออกบัตร/บัตรหมดอายุ
ประทับตราครุฑจังหวัดบึงกาฬ
ลงทะเบียนการออกบัตร
 หน่วยงานต้นสังกัด    รับบัตร