Get Adobe Flash player

 

 

แบบฟอร์ม งานทะเบียนที่ดิน

 

รายการ Download
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21 (ดูตัวอย่าง)
(* * * * * แบบฟอร์มนี้สามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้ * * * * * )
(แบบฟอร์มออนไลน์)
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.อ.4 (ดูตัวอย่าง)
(* * * * * แบบฟอร์มนี้สามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้ * * * * * )
(แบบฟอร์มออนไลน์)
แบบฟอร์มการรายงานผลการรังวัดประจำเดือน
ของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด.1
- ประเภทให้ (ดูตัวอย่าง)
- ประเภทขาย (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด. 9
- คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์
สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินท้องถิ่น (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด. 9
- คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์
สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินจังหวัด (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด. 9
- คำขอแก้ชื่อตัว (ดูตัวอย่าง)
- คำขอแก้ชื่อสกุล (ดูตัวอย่าง)
- คำขอคัด/ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด. 84
- คำขออนุญาตทำการค้าที่ดิน (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม จ.ส. 1
- คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
แบบฟอร์ม จ.ส.ก.6
- คำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
แบบฟอร์ม อ.ช. 1
- คำขอจดทะเบียนอาคารชุด (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม อ.ช. 15