Get Adobe Flash player

ขั้นตอนงานทะเบียนที่ดิน

 

 

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ขาย, ขายฝาก, ให้, จำนอง)

 1. รับคำขอและสอบสวน
 2. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 3. ลงบัญชีรับทำการ
 4. ตรวจอายัด
 5. ประเมินทุนทรัพย์
 6. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
 7. พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
 8. คู่กรณีลงนามในสัญญา
 9. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 10. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา

 

ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีต้องประกาศ เช่น ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม)

 1. ประชาสัมพันธ์ - จ่ายบัตรคิว
 2. รับคำขอและสอบสวน
 3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 4. ลงบัญชีรับทำการ
 5. ตรวจอายัด
 6. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
 7. ทำการประกาศมรดก มีกำหนด 30 วัน
 8. เจ้าหน้าที่พิมพ์ประกาศ
 9. ส่งประกาศไปปิดตามสถานที่ ๆ กฎหมายกำหนด ได้แก่ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่และบริเวณ ที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ
 10. พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศไปให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาททุกคนทราบเท่าที่จะทำได้
 11. ประกาศครบกำหนด 30 วัน ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน
 12. ทำหนังสือแจ้งผู้ขอมาดำเนินการเพื่อจดทะเบียน
 13. ตรวจอายัด เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก
 14. ประเมินทุนทรัพย์
 15. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม
 16. แก้สารบัญจดทะเบียน
 17. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 18. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

 

ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีไม่ต้องประกาศ เช่น ศาลตั้งผู้จัดการมรดก)

 1. ประชาสัมพันธ์ - จ่ายบัตรคิว
 2. รับคำขอและสอบสวน
 3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 4. ลงบัญชีรับทำการ
 5. ตรวจอายัด
 6. เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก
 7. ประเมินราคาทุนทรัพย์
 8. เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม
 9. แก้สารบัญจดทะเบียน
 10. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 11. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

 

 

หลักฐานการขอจดทะเบียน

บุคคลธรรมดา

            -โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

            -บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัว พนักงานรัฐวิสาหกิจ

            -ทะเบียนบ้าน

            -หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

            -ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

            -มรณบัตรคู่สมรส

            -หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส

            -หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

            -ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง

 

 

นิติบุคคล

              -โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

            -หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

            -ข้อบังคับนิติบุคคล

            -หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์

            -บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

            -แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว

            -บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ขอ

            -บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

            -รายงานการประชุมนิติบุคคล 

 

เอกสารแบบฟอร์มในขั้นตอนงานทะเบียนที่ดินสามารถดาวน์โหลดที่ แบบฟอร์มงานทะเบียนที่ดิน