Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
2562-12-09 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรม The One จังหวัดบึงกาฬ เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ ให้ เขียนโดย Super User 305
2563-03-04 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใหญ่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 10 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและคณะกรรมการธร เขียนโดย Super User 107
2563-06-29 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาด ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคกา เขียนโดย Super User 255
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ตรวจเยี่ยมการทำงานการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา และการตรวจคัดกรองโรคแรงงานในสถานประกอบการ ณ บริษัทฮวนเกิงวู๊ด (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 49
2562-11-25 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยส่วนราชการตัวแทนจากสำนักงาน ปปช. ร่วมหารือในการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่น เขียนโดย Super User 300
2563-01-14 ณ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดบึงกาฬ มีจิตสำนึกที่ดีและนำความรู้ที่ได้รับไปยึดถือและป เขียนโดย Super User 97
2563-02-19 ณ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดบึงกาฬ มีจิตสำนึกที่ดีและนำความรู้ที่ได้รับไปยึดถือและ เขียนโดย Super User 104
2563-07-10 เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กค.2563 ภายใต้ชื่อ " เขียนโดย Super User 106
2563-07-11 เวลา 09.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด เขียนโดย Super User 146
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ณ จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 37