Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง บัญชีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ

  :: เอกสารดาวน์โหลด ::
 


หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

โทร. 0 4249 2479