Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

                                           ข่าวประชาสัมพันธ์                          

            สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017   ทาง สทอภ. ขอเชิญท่านและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ สามารถเข้าดูรายละเอียดและลงทะเบียนการประชุมวิชาการวิชาการฯ เพิ่มเติมได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th/

***การเข้าประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว มีค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดเท่าที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง