เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรม The One จังหวัดบึงกาฬ เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ ให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดใสสะอาด ปลอดการทุจริต

2562-12-09 

 

buengkanfoot-banner61