เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดบึงกาฬ มีจิตสำนึกที่ดีและนำความรู้ที่ได้รับไปยึดถือและปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2563 และสร้างภาพลักษณ์ “ข้าราชการไทยใสสะอาด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร้องเรียนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่โปร่งใสได้ ในฐานะของเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ

2563-02-19 

 

buengkanfoot-banner61