เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาด ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายในจังหวัดบึงกาฬ ร่วมลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาดในครั้งนี้ด้วย

 2563-06-29-1

buengkanfoot-banner61