Get Adobe Flash player

                วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ" ในจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

 

232254

232255

232256

232258

232261

232271

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541