Get Adobe Flash player

                วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

  232293

232294

232296

232297232298

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541