Get Adobe Flash player

                

   วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นานสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด บก.(พ.)

เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

S  752599044

S  752599045

S  752599047

S  752599048

S  752599049

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541