Get Adobe Flash player

                

   วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นานสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12/2563 ณห้องประชุม ชั้น 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ

 

S  753877015

S  753877016

S  753877018

S  753877019

S  753877020

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541