Get Adobe Flash player

                     

                     วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดบึงกาฬ  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใหญ่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 250332

250333

250334

250335

250336

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451