Get Adobe Flash player

                     

                     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจําปี 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 252625

252626

252627

252628 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451