Get Adobe Flash player

                     

                     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี "งานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2563 " ระดับจังหวัดบึงกาฬ ณ ศาลาอเนกประสงค์ถนนข้าวเม่าบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

40089

40090

40091

40092

40093

40094

40095

40096

40097

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451