Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
58-10-01 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1704/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 58 เขียนโดย สนจ.บก. 2076
58-10-01 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1704/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 58 (6) เขียนโดย สนจ.บก. 191
58-10-13 เรื่อง แจ้งเวียนกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 1606
58-10-19 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ฺ(BIKE FOR DAD) จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 1572
58-10-19 ไฟล์รูปภาพประกอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike for Dad) เขียนโดย สนจ.บก. 1603
คำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 38
เรื่อง การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ เขียนโดย สนจ.บก. 300
เรื่อง การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เขียนโดย สนจ.บก. 122
เรื่อง การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (เพิ่มเติม) เขียนโดย สนจ.บก. 112
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เขียนโดย สนจ.บก. 85