Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ เขียนโดย สนจ.บก. 154
เรื่อง แบบประเมิน PMQA 4.0 เขียนโดย สนจ.บก. 93
เรื่อง แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ฉบับปรับปรุง) เขียนโดย สนจ.บก. 1628
เรื่องการประชุม คณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด เขียนโดย สนจ.บก. 112
เรื่องคำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 162
เรื่องคำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 254
เรื่องคำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มกราคม 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 110
เรื่องคำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1528
58-08-10 รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1880
58-08-10 การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สนจ.บก. 1620