Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เขียนโดย สนจ.บก. 158
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ เขียนโดย สนจ.บก. 165
เรื่อง แบบประเมิน PMQA 4.0 เขียนโดย สนจ.บก. 140
เรื่อง แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ฉบับปรับปรุง) เขียนโดย สนจ.บก. 1640
เรื่องการประชุม คณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด เขียนโดย สนจ.บก. 123
เรื่องคำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 190
เรื่องคำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 308
เรื่องคำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มกราคม 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 120
เรื่องคำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1540
58-08-10 รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1895