Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง แบบฟอร์มโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย สนจ.บก. 204
เรื่อง แบบฟอร์มโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) เขียนโดย สนจ.บก. 183
เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 263
เรื่อง แบบเสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ อพ.สธ.-บก. เขียนโดย สนจ.บก. 134
เรื่อง โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ เขียนโดย สนจ.บก. 116
เรื่อง “แบบฟอร์มการจัดทำโครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัด" เขียนโดย สนจ.บก. 97
เรื่อง “แบบฟอร์มจัดทำแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑” เขียนโดย สนจ.บก. 81
เรื่องการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย สนจ.บก. 85
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี เขียนโดย สนจ.บก. 217
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย สนจ.บก. 104