Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน รอบที่1 (1 เมษายน 2561) เขียนโดย สนจ.บก. 220
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เขียนโดย สนจ.บก. 106
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่1 (1 เมษายน 2560) เขียนโดย สนจ.บก. 158
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2560) เขียนโดย สนจ.บก. 281
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ "รอบที 2 ( 1 ตุลาคม 2560 )" เขียนโดย สนจ.บก. 425
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” เขียนโดย สนจ.บก. 192
เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) เขียนโดย สนจ.บก. 105
เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก 0017.2/ว 4375 และ ว 4376 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 223
เรื่อง หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก 0017.2/ว186 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 257
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย - ลาว - เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 91