Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ "รอบที 2 ( 1 ตุลาคม 2560 )" เขียนโดย สนจ.บก. 361
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” เขียนโดย สนจ.บก. 182
เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) เขียนโดย สนจ.บก. 92
เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก 0017.2/ว 4375 และ ว 4376 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 197
เรื่อง หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก 0017.2/ว186 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 242
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 71
เรื่อง แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เขียนโดย สนจ.บก. 163
เรื่อง แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาภาค) เขียนโดย สนจ.บก. 104
เรื่อง แบบฟอร์มโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย สนจ.บก. 210
เรื่อง แบบฟอร์มโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) เขียนโดย สนจ.บก. 199