Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่องการส่งมอบงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 500
เรื่องการแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 219
เรื่องคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 481
แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เขียนโดย สนจ.บก. 108
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย สนจ.บก. 169
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย สนจ.บก. 188
แบบรายงานสรุปผลกสารดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน) เขียนโดย สนจ.บก. 238
แผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 214
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย สนจ.บก. 190
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี เขียนโดย สนจ.บก. 9093