Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
58-11-19 การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2/2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1545
58-11-24 เลื่อนประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11 / 2558 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1197
58-11-26 คำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1132
58-12-25 คำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 1099
59-02-01 คำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 1222
59-02-23 สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 29 ม.ค. 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 373
59-03-02 เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย สนจ.บก. 487
59-03-08 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 495
59-04-01 คำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน เมษายน 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 176
59-04-07 คำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ 434/2559 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม) เขียนโดย สนจ.บก. 267