Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
58-11-26 คำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1197
58-12-25 คำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 1168
59-02-01 คำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 1290
59-02-23 สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 29 ม.ค. 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 471
59-03-02 เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย สนจ.บก. 1012
59-03-08 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 1055
59-04-01 คำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน เมษายน 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 222
59-04-07 คำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ 434/2559 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม) เขียนโดย สนจ.บก. 375
59-04-07 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (1) สรุปย่อคำวินิจฉัย (2) ขอสำเนาแผ่น ดี วี ดี เก็บค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ เขียนโดย สนจ.บก. 285
59-04-08 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 เขียนโดย สนจ.บก. 450