Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
59-05-02 การเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 244
59-05-02 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่อง (1) สรุปย่อคำวินิจฉับ สค 74/2559 (2) บทความเรื่อง หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่ เขียนโดย สนจ.บก. 452
59-05-03 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรเพื่อรักษาสถานที่ราชการศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 261
59-05-17 เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลศุนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0210.3/ว 2618 ลว. 12 พ.ค. 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 432
59-05-18 เรื่อง การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1/2559 (1 เมษายน 2559) เขียนโดย สนจ.บก. 497
59-06-01 คำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 245
59-06-07 การจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ" เขียนโดย สนจ.บก. 311
59-06-17 ขอเชิญประชุมหารือการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค และมหกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เขียนโดย สนจ.บก. 265
59-06-24 คู่มือการใช้งานระบบ G-Chat เขียนโดย สนจ.บก. 258
59-07-06 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ที่ บก 0017.3/ว2236) เขียนโดย สนจ.บก. 257