Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
59-07-06 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ที่ บก 0017.3/ว2236) เขียนโดย สนจ.บก. 186
59-07-15 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ(PMQA) เขียนโดย สนจ.บก. 192
59-07-21 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เขียนโดย สนจ.บก. 135
59-07-29 คำสั่งแต่งตั้งประธานจัดการแข่งขัน ที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 314
59-08-01 คำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 174
59-08-17 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสือ บก 0017.1/ว27947 ลว. 11 สิงหาคม 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 137
59-08-30 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เขียนโดย สนจ.บก. 144
59-08-30 เรื่อง ตัวอย่างโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) จังหวัดสกลนคร เขียนโดย สนจ.บก. 117
59-09-06 เรื่อง การส่งมอบงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 232
59-09-08 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เขียนโดย สนจ.บก. 244