Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
59-09-08 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เขียนโดย สนจ.บก. 247
59-09-22 เรื่อง การออกคำสั่งเลื่อนเเงินเดือน รอบที่2 (1 ตุลาคม 2559) เขียนโดย สนจ.บก. 172
59-09-23 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำของจังหวัดบึงกาฬ รอบที่2 (1 กันยายน 2559) เขียนโดย สนจ.บก. 142
59-09-26 เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 101
59-09-26 เรื่อง การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง เขียนโดย สนจ.บก. 113
59-10-04 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ที่ บก 0017.2/ว 3302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 157
59-10-06 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสือ บก 0017.1/ว3257 ลว. 28 กันยายน 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 122
59-10-12 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 197
59-10-12 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 225
59-10-17 การดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย สนจ.บก. 367