Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
59-10-31 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (แก้ไข) เขียนโดย สนจ.บก. 367
59-11-01 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เขียนโดย สนจ.บก. 186
การจัดทำคู่มือบริการประชาชนของจังหวัดบึงกาฬตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1119
การดำเนินการปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล เขียนโดย สนจ.บก. 94
การตรวจสอบภายในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย สนจ.บก. 123
การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 110
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย เขียนโดย สนจ.บก. 56
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เขียนโดย สนจ.บก. 284
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ เขียนโดย สนจ.บก. 154
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 108