Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
59-11-01 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เขียนโดย สนจ.บก. 177
การจัดทำคู่มือบริการประชาชนของจังหวัดบึงกาฬตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1112
การดำเนินการปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล เขียนโดย สนจ.บก. 72
การตรวจสอบภายในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย สนจ.บก. 106
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เขียนโดย สนจ.บก. 239
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 87
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของแรงานต่างด้าวในประเทศไทย (33) เขียนโดย สนจ.บก. 67
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย สนจ.บก. 116
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย สนจ.บก. 125
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลสำคัญของหน่วยงานเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 171