Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
59-11-01 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เขียนโดย สนจ.บก. 146
การจัดทำคู่มือบริการประชาชนของจังหวัดบึงกาฬตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1082
การตรวจสอบภายในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย สนจ.บก. 69
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เขียนโดย สนจ.บก. 167
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 48
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย สนจ.บก. 73
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลสำคัญของหน่วยงานเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 133
ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย สนจ.บก. 84
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 55
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 222