Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
59-10-21 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 525
59-10-31 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (แก้ไข) เขียนโดย สนจ.บก. 380
59-11-01 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เขียนโดย สนจ.บก. 201
การจัดทำคู่มือบริการประชาชนของจังหวัดบึงกาฬตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1123
การดำเนินการปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล เขียนโดย สนจ.บก. 135
การตรวจสอบภายในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย สนจ.บก. 148
การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 165
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย เขียนโดย สนจ.บก. 91
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เขียนโดย สนจ.บก. 339
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ เขียนโดย สนจ.บก. 178