Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
59-09-23 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำของจังหวัดบึงกาฬ รอบที่2 (1 กันยายน 2559) เขียนโดย สนจ.บก. 275
59-09-26 เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 194
59-09-26 เรื่อง การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง เขียนโดย สนจ.บก. 202
59-10-04 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ที่ บก 0017.2/ว 3302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 263
59-10-06 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสือ บก 0017.1/ว3257 ลว. 28 กันยายน 2559 เขียนโดย สนจ.บก. 240
59-10-12 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 303
59-10-12 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 410
59-10-17 การดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย สนจ.บก. 932
59-10-21 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 721
59-10-31 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (แก้ไข) เขียนโดย สนจ.บก. 556