Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 61
คำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 51
รายงานการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด เขียนโดย สนจ.บก. 144
รายงานการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 06/2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1047
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 29
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย สนจ.บก. 72
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย สนจ.บก. 55
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย สนจ.บก. 95
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย สนจ.บก. 51
เรื่อง แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก และแนวทางการดำเนินงาน เขียนโดย สนจ.บก. 77