Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เขียนโดย สนจ.บก. 52
ขอเชิญร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบโครงการ TO BE NUMBER ONE เขียนโดย สนจ.บก. 83
ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย สนจ.บก. 138
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 115
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดดเด่น ปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 9
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 371
คำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 144
คำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 83
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เขียนโดย สนจ.บก. 39
รายงานการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด เขียนโดย สนจ.บก. 180