Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 140
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของแรงานต่างด้าวในประเทศไทย (33) เขียนโดย สนจ.บก. 96
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย สนจ.บก. 136
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย สนจ.บก. 151
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลสำคัญของหน่วยงานเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 206
ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เขียนโดย สนจ.บก. 119
ขอเชิญร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบโครงการ TO BE NUMBER ONE เขียนโดย สนจ.บก. 104
ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย สนจ.บก. 213
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 152
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดดเด่น ปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 107