Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของแรงานต่างด้าวในประเทศไทย (33) เขียนโดย สนจ.บก. 82
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย สนจ.บก. 128
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย สนจ.บก. 135
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลสำคัญของหน่วยงานเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 184
ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เขียนโดย สนจ.บก. 91
ขอเชิญร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบโครงการ TO BE NUMBER ONE เขียนโดย สนจ.บก. 94
ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย สนจ.บก. 175
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 134
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดดเด่น ปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 75
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 450