Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ เขียนโดย สนจ.บก. 289
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 359
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของแรงานต่างด้าวในประเทศไทย (33) เขียนโดย สนจ.บก. 186
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย สนจ.บก. 234
การเลื่อนเงินเดือนจ้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (1 เมษายน 2563) เขียนโดย สนจ.บก. 226
การแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย สนจ.บก. 85
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย สนจ.บก. 392
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลสำคัญของหน่วยงานเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 428
ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เขียนโดย สนจ.บก. 250
ขอเชิญร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบโครงการ TO BE NUMBER ONE เขียนโดย สนจ.บก. 237