Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย เขียนโดย สนจ.บก. 187
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เขียนโดย สนจ.บก. 713
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ เขียนโดย สนจ.บก. 298
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 378
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของแรงานต่างด้าวในประเทศไทย (33) เขียนโดย สนจ.บก. 199
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย สนจ.บก. 244
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) เขียนโดย สนจ.บก. 216
การเลื่อนเงินเดือนจ้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (1 เมษายน 2563) เขียนโดย สนจ.บก. 307
การแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย สนจ.บก. 105
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย สนจ.บก. 422