Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 06/2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1077
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 59
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย สนจ.บก. 102
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย สนจ.บก. 88
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย สนจ.บก. 136
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย สนจ.บก. 87
เรื่อง แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก และแนวทางการดำเนินงาน เขียนโดย สนจ.บก. 121
เรื่อง "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 49
เรื่อง "ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่" เขียนโดย สนจ.บก. 66
เรื่อง "คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 7 ปี " เขียนโดย สนจ.บก. 262