Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 เขียนโดย สนจ.บก. 541
คำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 237
คำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 115
คำแนะนำการดำเนินโคงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เขียนโดย สนจ.บก. 66
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เขียนโดย สนจ.บก. 102
รายงานการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด เขียนโดย สนจ.บก. 202
รายงานการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 06/2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1089
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 71
รายงานเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) เขียนโดย สนจ.บก. 72
ร่างโครงการอีสานขาว เขียนโดย สนจ.บก. 50