Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง "คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 7 ปี " เขียนโดย สนจ.บก. 2
เรื่อง "คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันเรือยาวฯ ประจำปี 2560" เขียนโดย สนจ.บก. 109
เรื่อง "รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560" เขียนโดย สนจ.บก. 13
เรื่อง "แบบสำรวจกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐ" เขียนโดย สนจ.บก. 82
เรื่อง 70 เส้นทางตามรอยพระบาท เขียนโดย สนจ.บก. 46
เรื่อง การดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 63
เรื่อง การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน รอบที่1 (1 เมษายน 2560) เขียนโดย สนจ.บก. 148
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เขียนโดย สนจ.บก. 41
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่1 (1 เมษายน 2560) เขียนโดย สนจ.บก. 119
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2560) เขียนโดย สนจ.บก. 210