Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 187
คำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย สนจ.บก. 95
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เขียนโดย สนจ.บก. 66
รายงานการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด เขียนโดย สนจ.บก. 190
รายงานการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 06/2558 เขียนโดย สนจ.บก. 1084
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย สนจ.บก. 67
รายงานเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) เขียนโดย สนจ.บก. 18
ร่างโครงการอีสานขาว เขียนโดย สนจ.บก. 26
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย สนจ.บก. 109
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอควมคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย สนจ.บก. 96