Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


เรื่อง การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

 

[ประกาศจังหวัดบึงกาฬ]

 

[ประกาศสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ]

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2454