Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


เรื่อง  สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก 0017.2/ว 4375 และ ว 4376 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

   

 [ดาวน์โหลดเอกสาร]

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451