Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561

  

[ดาวน์โหลดเอกสาร]


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449