Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาภาค)ตามหนังสือประทับตรา จังหวัดบึงกาฬ ที่ บก 0017.2/ว 4638 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

   

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451