Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลดโครงการ

ดาวน์โหลดกำหนดการรับสมัคร

ดาวน์โหลดกำหนดการฝึกอบรมและทดสอบความรู้

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449