Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


เรื่อง "แบบสำรวจกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐ"

   

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451