ดาวน์โหลด


เรื่อง "ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่"

   

[ดาวน์โหลด]

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451