Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก.0017.3/ว669 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449