Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด

เรื่อง "แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2564) (ฉบับทบทวน) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "   

[ดาวน์โหลด]

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451