Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหนังสือ ที่ บก 0017.5/ว4187 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2454