Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด

 

เรื่อง แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

[ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย]

 


ผู้รับผิดชอบ :กลุ่มงานยุทธสาสตร์ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451