Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
ดาวน์โหลด


เรื่องการแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

[หนังสือส่ง]

ส่งที่ส่งมาด้วย


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2454