Get Adobe Flash player
ดาวน์โหลด

การแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

******************

 [ดาวน์โหลดเอกสาร]

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร./โทรสาร 0 4249 2454