ดาวน์โหลด

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จราชดำเนินไปในการต่างๆ

 

ดาวน์โหลดหนังสือส่ง

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449