ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อว่าจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ  โทร: 0 4249 2508 - 10