ดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมือง)

 

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

พระบรมฉายาลักษณ์ฯ

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449