Get Adobe Flash player

 

                              ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และช่องระบายน้ำ บริเวณศูนย์ราชการ)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449