Get Adobe Flash player
ประกาศอำเภอโซ่พิสัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ------------------------
                                                       1. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1
                                                           กิจกรรม ขุดลอกหนองหวาย บ้านนางวงสุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
                                                       2. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1
                                                           กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำหนองบ่อเสน่ห์ บ้านอีสานพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
                                                                          
                                                                                                                    ดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ :  ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโซ่พิสัย

โทร./โทรสาร 0 4248 5060