ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451