logo

 

 ประจำปี 2563

 กิจกรรม

รายละเอียด

  ข้อมูลสถิติการให้บริการ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ